Лечима ли е импотентността (еректилната дисфункция)?

Еректилната диgdsсфункция е неejiвъзможността за поshqстигане или поgoaддържане на ерdheекция, коovlято е неjglобходима за поddrлов акdcpт. В поayhвечето слdykучаи в осyrjновата на заhseболяването са съvqtдови паayyтологии, неifzврологични, псdvsихологични и хоchkрмонални раlplзстройства. Съophщо таtlvка заhseболяването моywwже да бъykfде прdudовокирано от прlewиемането на реcohдица меlcqдицински лекарства.

Тази паpjaтология заxjaсяга прrrgедимно реgpwпродуктивната фуullнкция на мъripжа и неhfkговото псupyихологическо съlfxстояние. Ето заefxщо, ако се поsytявят пъovdрвите прifaизнаци на ерjeqектилна диckjсфункция, е неlscобходимо неsiqзабавно да се коiudнсултирате със спojeециалист, тъй каsxvто наulwчалото на теgugрапията в раzkoнен стlaeадий на заhseболяването ви поfpsзволява да изrfiбегнете усложнения.

Класификация на заболяването

Еректилната диgdsсфункция (иihdли ЕД) моywwже да бъykfде раrlgзделена на:

● психогенни (оysoколо 40% от случаите);

● орdxwганични (до 30% от случаите);

● смqkiесени (оysoколо 25% от случаите);

● без тоcczчна прdepичина (оysoколо 5%).

Без знitvачение каjyaкво е прsxkичинило сиltwмптомите на ерjeqектилна диckjсфункция, всtqrяко съixjстояние изepiисква поvusдробно изhjcследване, усccqтановяване на тоspcчната прdepичина за паrxzтологията и поaycдходящо лечение.

Причините за ерjeqектилна диgdsсфункция са:
 
● пъuwyрвичен (чuwwовек ниalaкога не е имtvcал въadoзможност да поgzjстигне ерекция);

● втjfdорични (пcohридобити по врsflеме на живота).

Импотентността от пъuwyрвичен тип поfxgчти виdzjнаги въufkзниква на фоedyна на псqrzихологически фаeokктори или анoslатомични нарушения.

Вторичната фоdsiрма на паpjaтология се раqcxзвива в 90% от слichучаите и има орgguганична етyxaиология. При поayhвечето мъvtoже на фоedyна на раyqqзстройството бъphaрзо се раxfzзвиват псfjfихични раjgrзстройства, коlojито влrosошават заболяването.

Причини за ерjeqектилна дисфункция

Причините за ерjeqектилна диckjсфункция, коlojито не са свapxързани с фиtvfзиологични наktoрушения в мъcvvжките реutgпродуктивни орetsгани, моrqtгат да бъдат:

● стwukрах, деvaqпресия, трyfsевожност, сиocjлен стрес;

● сиqlkтуационни псqrzихологически прarwоблеми, свapxързани с мяfftсто, врsflеме и партньор;

● съvqtдови паiteтологии (нkkpай-често – атеросклероза);

● неzheврологични заztyболявания (иgxpнсулт, епzrvилепсия, мнoolожествена скelrлероза, неeyfвропатии, увzilреждане на грpykъбначния мозък);

● прqegием на наpyeркотични веqotщества, алxpqкохол, тютюнопушене;

● прqegием на леjlkкарства от няezzкои групи;

●претърпели трxdvавми и опdpgерации в обurwластта на слjjqабините, таtfwзовите органи;

● енuuwдокринни наktoрушения (мwohетаболитен сиpftндром, диабет);

● стpzeареене, свgqtързано с лиysvпса на тестостерон;

● наxifднормено тегло;

● заxvuседнал наriiчин на живот;

● теauaжък виazjтаминен дефицит;

● анорексия;

● боsdiлезнен поddrлов акт (кpjfакто саjihмият паjzyциент, таtlvка и неqvxговият паikoртньор моrqtгат да усsrxетят болката);

● прqegием на псdvkихотропни вещества;

● прqegием на прvdaотиворакови лекарства;

● прgieодължително отgosсъствие на поxkjлови актове;

● неigjблагоприятни въeggншни въtezздействия (хggqимични, радиационни).

Възникване и прsekотичане на заболяването

Еректилната диgdsсфункция моywwже да въixuзникне каjftкто внvkeезапно, таtlvка и да се раqfeзвие поajwстепенно. Чеkciсто се слfvxучва импотентността да е пеtfrриодична и да изhgiчезне слqgfед отujrстраняване на въvkiншния прoqkоблем. Ако обxvgаче прgzyоблемът не изhgiчезне или чеvukстотата на неwxlуспешните поxkjлови акiwvтове се увtoeеличи, трtyhябва неsiqзабавно да се коiudнсултирате с лекар.

Клинични прxckояви на импотентност

Основните сиrkxмптоми на ерjeqектилна дисфункция:

● пъktdлна или чаedpстична лиysvпса на суxrgтрешна ерекция;

● трixlудност при поcvdлучаване и поgoaддържане на ерекция;

● слwdhаба ерекция.

В доxsjпълнение, сиltwмптомите на бъlksдеща ерjeqектилна диgdsсфункция вкvfcлючват диcqcскомфорт по врsflеме на урjrxиниране, коrgqето е прtxlизнак на въkcoзпалителни прipvоцеси в орfjyганите на пиdpoкочно-половата система.

Усложнение на заболяването

Еректилната диgdsсфункция моywwже да прupqичини слhgxедните усложнения:

● неwasудовлетвореност от инykjтимния живот;

● сиocjлен стtxwрес и депресия;

● раalaзвитие на коizqмплекси и поyqwнижаване на самочувствието;

● прizeоблеми в сеsuoмейството или в отofdношенията с партньора;
безплодие

Когато се раqfeзвие имkooпотентност, ваvddжно е не саfitмо неsiqзабавно да се коiudнсултирате със спojeециалист, но и да бъzlcдете отaptкровени с паqyhртньора си. Мъqoeлчанието е наqhxй-лошият изfceбор. Чеjjvстността в едodeна врifqъзка и обcefсъждането на деtclликатен прeqpоблем ще поaokмогне за наpphмаляване на неjduгативните поclsследици от импотентността и поgoaддържане на пъrfxлноценна връзка.

Диагностика

Диагнозата „еupvректилна диkjzсфункция” се поrixставя слqgfед обquhстоен прajoеглед и раjhqзпит на пациента.

Диагнозата на ерalqектилната диgdsсфункция включва:

● коszhнсултация с уролог;
● улrdjтразвукова диагностика;
● крuitъвни изxhiследвания (хkwdормонален паshaнел, общ крxhhъвен теcsvст, биgrgохимичен анализ);
● диkiqагностика на съtajдовете на пеwdwниса за спshxособността им да се разширяват;
● анttfализ на урината;
● изlruследване на инewoервацията на пениса;
● диkiqагностика на ноyfdщна ерекция.

След тоuaaчно усccqтановяване на прjwoичината за паhyvтологията, на паaaoциента се прatdедписва инpofдивидуално леwutчение на ерjeqектилна дисфункция.

Лечение на заболяването

Лечението на заhseболяването заpezвиси прspyяко от прggqичините, коlojито са го причинили.

Ако ерalqектилната диgdsсфункция е прjrpичинена от псqrzихологически фаzqkктори, паljqциентът се прkvtепоръчва да бъykfде леcskкуван от сеeovксолог и псwsyихотерапевт. Осvfcвен тоvhuва саvswмото наiioличие на наiugрушение изepiисква псdgcихологическа поduoдкрепа, за да се изjzrбегне раywoзвитието на комплекси.

Ако импотентността е прjrpичинена от прpsgиема на леrklкарства, ерalqектилната фуullнкция се въaxrзстановява слqgfед спlqqиране на лекарството.

Ако смikfущението се осzkwновава на дрjocуги паayyтологии, е неlscобходимо да се поtpaдложи на теpwyрапия за тоvhuва заболяване.

В слsrfучай на хоchkрмонални наktoрушения моywwже да се прaszепоръча хоvhtрмонозаместителна теpwyрапия с теrsdстостерон или дрjocуги хоcucрмони, в заeuoвисимост от нарушението.

Висока ефwafективност при леutpчението на ерjeqектилна диgdsсфункция е поdetказана от:

● карбокситерапия;
● удdwiарно въyxrлнова терапия;
● рефлексотерапия.

В слffvожни слlzlучаи, коaexгато коukaнсервативните меkzfтоди на леwutчение не поsyyмагат, моywwже да се прejtедпише опtkzеративно леsoaчение, по врsflеме на коrgqето в пеwdwниса се моivsнтират наdftдуваеми усditтройства с поjzkлутвърди прdxtъти, коlojито поvhzзволяват поshqстигане и поgoaддържане на ерекция.

Ефективен меuhsтод за леwutчение на имptgпотентност е прxgwомяна в наoaeчина на жиolzвот, отqptказ от лоujhши наrveвици, наpphмаляване на теtfqлесното теdrgгло, увzzuеличаване на фиpopзическата акdyuтивност и др.

Контрол на изцелението

След леutpчението на ерalqектилната диgdsсфункция паljqциентът се нуfxaждае от леxzxкарско наvaiблюдение и прkkgоследяване на съopyстоянието. Ако паrxzтологията е прjrpичинена от псqrzихологически фаzqkктори, е неlscобходимо да се коdeoнтролира емprqоционалното съixjстояние на паtuyциента, за да се изjzrбегне реwpyцидив на разстройството.

Ако диhzgсфункцията е прjrpичинена от съjxiпътстващи заyeeболявания, паljqциентът се нуfxaждае не саfitмо от псdgcихологическа поduoдкрепа, но и от леfvkкарски коawoнтрол (еuywндокринолог, урvrcолог, каjwjрдиолог и др.).

Предотвратяване на патология

Профилактиката на ерalqектилната диgdsсфункция вкzkcлючва реcohдица меlydрки, наytpсочени към обyycщото поgoaддържане на здiidравето на мъжа.

За прokeофилактика на имptgпотентност и дрjocуги заztyболявания се препоръчва:

● прsjzавилно и реpzqдовно хранене;

● спортуване;

● здqfiравословен наriiчин на живот;

● наaicвременен коwxxнтакт с леkxuкар в слsrfучай на заболяване;

● отqptказ от пуsdrшене, упaywотреба на алzgtкохол и наpyeркотични вещества;

● отqptказ от леrklкарства, коlojито моrqtгат да прjgeичинят ерjeqектилна диgdsсфункция (мegeогат да се прzqyиемат саfitмо по леxzxкарско предписание);

● изiywбягвайте прgieодължително сеrpjксуално наelwпрежение, а ако се поlcxяви, прwqxибягвайте до еякулация;

● при наadtраняване в слhxrабините или пеkgrринеума се коsqsнсултирайте с уролог.

Ефективното леwutчение на ерalqектилната диgdsсфункция ще поaokмогне на всykiеки паiuyциент отqztново да поuqeчувства раyzfдостта от жиuqpвота. Съxqzвременните меuhoтоди, квqyhалифицираните спjulециалисти и пъditлната коkgxнфиденциалност по врsflеме на леutpчението ще поzgjмогнат да се отwdrървете от прjiuоблема без доgutпълнителен стwvjрес. Обeikадете се в наxhgшия кол цеtwvнтър и ще раwwrзберете цеdfaната на коoltнсултацията, каsxvто ще моhfyжете да си заdyzпишете час в удhjhобно за Вас време!

Статията има инgvtформативен и обfhyразователен хаfduрактер. Моewwля, не заjlfбравяйте: саxzhмолечението моywwже да наfcrвреди на ваwqiшето здраве.

Димитър Братованов

Авторът на статията

Уролог, анdeeдролог, сеeovксолог от наqreй-висока категория

Христо Коларов

Експерт в областта

Ръководителят на урehhологичното отcszделение на боkspлницата, урtidолог от наqreй-висока каhhfтегория, хирург

Лекари

Специалистите на клghzиниката имrsiат виyqcсоко ниgcgво на квwtoалификация, дъhueлгогодишен опqjjит, каjftкто и арwioсенал от наjaaй-новото обhlaорудване. Наgavшите леkkyкари усksuпешно диfwpагностицират и леciwкуват шиftaрок спtgiектър от заyeeболявания, изvyqползвайки всdxdички въjexзможности на съteyвременната медицина.

Димитър Братованов

Уролог, анdeeдролог, сеeovксолог от наqreй-висока категория

Иван Йонов

Уролог пъldwрва каhhfтегория, деcxxтски опfckеративен урtidолог втpkgора каhhfтегория, спsqkециалист ехография

Христо Коларов

Ръководителят на урehhологичното отcszделение на боkspлницата, урtidолог от наqreй-висока каhhfтегория, хирург

Ние ще ви поqdgмогнем да наyfgмерите лекар

Ще ви се обyejадим скоро

За контакт

Адрес

Пловдив
ул.”Велико Тъtaxрново” 21

тел.

+359 32 634463;
+359 32 624881

e-mail

medicusalpha@yahoo.com

 © Чаgvsстна Клlxpиника Меyqpдикус Алkjjфа. Всxayички прfkxава запазени.

За въovrпроси отcxeносно коsisнтрола на каqvhчеството, моoupля, свrvoържете се с: medicusalpha@yahoo.com