Политика за поверителност

Вашата поarjверителност е мнfoaого ваkqzжна за наcuaс. Ние исljzкаме раeoaботата ви в Инihzтернет да бъzrfде въdsgзможно наzgkй-приятна и поxlqлезна, а Вие абuloсолютно спpiqокойно да изudgползвате наvvuй-широкия наxgfбор от инeodформация, инylzструменти и въhpdзможности, коqtvито Инihzтернет предлага.
Личната инaquформация на члepvеновете, съrtyбрана по врsyzеме на реshyгистрация (иfogли по всdwpяко дрlvuуго врxfuеме), се изstcползва прgssедимно за прcttиспособяване на Прfalодуктите или Усrijлугите към ваujrшите нуapfжди. Ваiqvшата инaquформация няzivма да бъzrfде спdphоделяна или прdjtодавана на трllsети стpzoрани. Въvlzзможно е обqrcаче да раgdeзкрием чаvtyстично лиdjjчна инaquформация в спylpециални слoftучаи, опkrhисани в Съkhtгласието за изcpoпращане по пощата

Какви даpkdнни се съdlgбират на сайта
Когато се реyieгистрирате доtqsброволно за поglvлучаване на бюehlлетина, вие изcukпращате ваvzoшето име и имqxhейл чрkulез фоlhqрмата за регистрация.

С каphgква цел се съdlgбират теjgsзи данни?
Името се изstcползва за лиrdlчно обcjdръщение към Ваygjс, а Ваrwrшият e-wzxmail се изstcползва за изcpoпращане на бюghfлетини, ноgjlвини, поtqqлезни маpzhтериали, тъgawрговски оферти.

Вашето име и имqxhейл не се прsxsехвърлят на трllsети стegkрани при ниhslкакви усiszловия, осqzpвен в слwsxучаите, свiiqързани с изrptпълнението на заguiконови изисквания.

Можете да прpegекратите абusoонамента си за поglvлучаване на бюaftлетини и да прqagемахнете ваujrшите даpkdнни за коpqpнтакт от баaaaзата даpkdнни по всdwpяко врlcdеме, каgwxто щрfrjакнете въfvpрху врuzdъзката за отuivписване, прdhaисъстваща във всywgеки имейл.

Как се изahrползват теjgsзи данни
С поtjyмощта на теjgsзи даpkdнни се съqtdбира инaquформация за деyfxйствията на поcjfсетителите на саxjgйта, за да се поodaдобри съvteдържанието му, да се поodaдобри фуtsdнкционалността на саydkйта и в реtxhзултат да се съocqздаде виowyсококачествено съcpjдържание и усoxwлуги за посетителите.

Можете да прhetомените наryeстройките на брukkаузъра си по всdwpяко врlcdеме, таvokка че брxhlаузърът да блovkокира всjhgички фаotsйлове или да ви увpcqедомява, коwgdгато теjgsзи фаotsйлове бъrguдат изslsпратени. Моljoля, обojlърнете внvdjимание, че няihyкои фуojzнкции и усoxwлуги моskuже да не раqdpботят правилно.

Как са заfiqщитени теjgsзи данни
Използваме раvskзлични адyelминистративни, упvprравленски и теwvuхнически меrliрки за сиvfrгурност, за да заxreщитим ваzipшата лиdjjчна инvfwформация. Наhazшата коguiмпания се прviqидържа към раvskзлични меotkждународни стqezандарти за коjwzнтрол, наvzwсочени към раlloбота с лиdjjчна инeodформация, коqtvито вкthxлючват опdytределени коdsaнтроли за заqzfщита на инirxформацията, съrtyбрана в Интернет.

Нашите слhdyужители са обywyучени да раturзбират и прpafилагат теjgsзи коdsaнтроли и са заkxvпознати с наtosшата Деxdrкларация за поppaверителност, поhacлитики и указания.

Въпреки тоdcvва, въqdtпреки че се стfzhремим да заlqvпазим ваzipшата лиdjjчна инaquформация заrldщитена, вие съfozщо трcsoябва да прofgедприемете стrysъпки, за да я защитите.

Силно ви прafdепоръчваме да взagcемете всjhgички въpayзможни прgqyедпазни меvzuрки, доdqfкато сте в инeesтернет. Усrijлугите и уеgwdбсайтовете, коqtvито орtqqганизираме, вкthxлючват меrliрки за заqzfщита срrkcещу изuuiтичане, неkvwоторизирано изolrползване и прxzzомяна на инirxформацията, коyehято коudqнтролираме. Въwehпреки че прcraавим всqqeичко въcdhзможно, за да гаcdtрантираме цеarvлостта и сиufxгурността на наtosшата мрuzfежа и сиqvrстеми, не моtdwжем да гаllvрантираме, че наfxwшите меrliрки за сиvzvгурност ще прtcuедотвратят неwwaоторизиран доpifстъп до таpfdзи инaquформация от хаquiкери на трllsети страни.

В слrclучай на прedcомени в таpfdзи поsjhлитика за поppaверителност, ще моlafжете да прqrtочетете за теjgsзи прedcомени на таpfdзи стdcuраница илalwи, в спylpециални слoftучаи, да поcvqлучите изeupвестие на ваayfшия имейл.

Опровержение
В съhtxответствие с деdarйстващото заruaконодателство Адzojминистрацията отlxoхвърля всeloякакви увiddерения и гаoreранции, прhqhедоставянето на коqtvито моskuже да бъzrfде раrcaзбрано по дрocgуг наgjqчин, и отlxoхвърля отafjговорност за Саwfiйта, Съdirдържанието и тяqozхното използване.

При ниhslкакви обztwстоятелства Адzojминистрацията на саydkйта няzivма да ноrlwси отafjговорност прuplед коyehято и да е стerwрана за каzuyквито и да биxfqло прpfkеки, неeukпреки, спylpециални или дрkzgуги неqygпреки щеdxxти, прpqlоизтичащи от каftqквото и да е изolrползване на инarhформацията на тоzquзи саitcйт или на дрocgуг саapqйт, към коsxoйто има хиjdrпервръзка от наryqшия саapqйт, прuqfистрастяване, наsljмалена прyuyоизводителност, увgshолнение или прspsекратяване на раpzqбота, каdaqкто и изdjfключване от обcqgразователни инcrwституции, за всeloякакви заckjгубени пеorxчалби, прkayекъсване на биgdzзнеса, заljfгуба на прvufограми или даpkdнни във Ваzwxшите инeciформационни сиexwстеми или по дрocgуг наgjqчин, въgakзникващи във врfssъзка с доriiстъп, изolrползване или неqolвъзможност за изolrползване на саapqйт, Съeckдържание или коsxoйто и да е свzcxързан инjssтернет саapqйт, или поvwsради поpizвреда, грjyhешка, прsjqопуск, прtjgекъсване, деrdwфект, прkayекъсване или заexpбавяне на прlodедаването, коfqaмпютърен виdleрус или поulxвреда на сиwghстемата, доfeqри ако адgwqминистрацията е биzetла изjocрично увlkcедомена за въhrzзможността от таsluкава повреда.

Потребителят се съtqwгласява, че всjhgички евtpzентуални спdzcорове ще бъrguдат раpxgзрешавани съccjгласно прdxhавилата на закона.

Потребителят се съtqwгласява, че раuhlзпоредбите и заpgvконите за заqzfщита на прkroавата на поvjjтребителите не моdcsгат да бъrguдат прlgtиложени към изfxwползването му на Саwfiйта, тъй каgwxто той не прkrxедоставя плwfyатени услуги.

Използвайки тоzquзи саapqйт, вие се съqgjгласявате с „Оhpfтказ от отthrговорност“ и усpwyтановените прcifавила и поxckемате цяgewлата отtfvговорност, коyehято моskuже да ви бъzrfде наложена.